حوزه استراتژی

در راستای اهداف کلان هلدینگ نصرمعین ، پروژه‌ای جهت تدوین استراتژی‌های هلدینگ نصرمعین تعریف و سپس با همکاری شرکت های جهاد نصر کشور به اجرا درآمد.

مدیریت استراتژی- سپهر معین پارسایان

مدیریت استراتژی- سپهر معین پارسایان

در ادامه به منظور تسری استراتژی‌ها در سطح شرکت‌ها و انتقال دانش روز جهان در این خصوص، ۸ شرکت به عنوان نمونه از تمام کسب و کارهای موجود نصرمعین انتخاب و تسری استراتژی در آن¬ها توسط پالادیوم پیاده-سازی شد. پس از آن با انتقال دانش و تخصص این پروژه به شرکت مشاوره مدیریت نصرمعین، مقرر شد تسری استراتژی برای سایر شرکت‌ها توسط این شرکت صورت پذیرد. همین امر موجب رسوب دانشی در حوزه طراحی و تدوین استراتژی¬ها بر اساس روش XPP در تیم کاری شرکت شده است. هسته اصلی این روش، مدل ارائه شده توسط کاپلان و نورتون در آخرین کتاب ایشان ( The execution premium ) می‌باشد. در متدلوژی XPP برای پیاده سازی استراتژی ۶ مرحله در نظر گرفته شده که در شکل زیر نشان داده شده است. نکته‌ی مهم در این شیوه پیوسته بودن مراحل است؛ بدین معنی که در عمل میان این مراحل روابط رفت و بازگشتی وجود داشته و این مراحل کاملاً مجزا از یکدیگر نیستند. همچنین نکته دیگر آن است که در بازبینی استراتژی همواره کل فرآیندهای درون چرخه بازنگری نخواهند شد؛ بلکه بنا بر مورد برخی از فازها در این چرخه تکرار خواهند شد. به عنوان مثال ممکن است بازخوردها حاکی از آن باشد که برنامه‌های عملیاتی متناسب با استراتژی به خوبی تعریف نشده است؛ که در آن صورت اصلاح خواهند شد.

 

مدیریت استراتژی- سپهر معین پارسایان

مدیریت استراتژی- سپهر معین پارسایان