حوزه مدیریت ریسک

تمامی سازمان ها با عدم قطعیت مواجه هستند؛ ولی آنچه که یک مدیر را به چالش می کشاند تعیین این موضوع است که برای دستیابی به رضایت ذینفعان و تأمین منافع و ارزش لازم برای آنها چه میزان عدم قطعیت را باید قبول کند. در این مسیر مدیریت ریسک سازمانی به کنترل ریسک‌ها کمک کرده و در ایجاد ارزش و همچنین حفظ منافع یک سازمان نقش مهمی را ایفا می کند.
از این رو شرکت سپهر معین پارسایان با طراحی مدل بلوغ ریسک بومی شده برای گروه سپهر و تهیه چارچوب سیستم مدیریت ریسک و الزامات مرتبط با آن تجارب ارزنده‌‌‌‌‌‌‌ای در این حوزه کسب نموده و آمادگی ارائه خدماتی از قبیل آموزش، طراحی و استقرار نظام مدیریت ریسک در سازمان‌ها را دارد.

مدیریت ریسک- سپهر معین پارسایان

مدیریت ریسک- سپهر معین پارسایان۲

مدیریت ریسک- سپهر معین پارسایان ۲

مدیریت ریسک- سپهر معین پارسایان