آموزش سازمانی

آموزش ،یک استراتژی هدفمند برای سازمان ها به منظور حفظ بقا و شکوفایی در جهانی رقابتی و در حال پیشرفت است.
آموزش سازمانی یا Organizational learning به فرایندی اطلاق میگردد که موجب ایجاد ،حفظ و انتقال دانش و مفاهیم علمی در بین کارمندان یک سازمان می گردد.هدف از آموزش سازمانی ارتقای مهارت های افراد آن سازمان است .بطوریکه بتوانند وظایف خود را به نحو موثرتری به انجام برسانند.

کارفرمایان باید بتوانند بشکلی مستمر دانش ،مهارت ها ،نگرش ها و رفتارهای کارمندان خود را بهبود بخشند .امروزه با گسترش علوم و فنون و پیشرفت روزانه مهارت ها و نحوه بکارگیری وسایل همچنین تغییر شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،این ضرورت بیش از پیش احساس میشود که کارمندان برای مقابله با مشکلاتی که در حین کار برایشان بوجود میاید و همچنین برای حل مسائل پیش رو ،لازم است تا با استفاده از آموزش ،نحوه عملکرد خود را توسعه و تکامل بخشند.

آموزش سازمانی سپهر معین پارسایان

آموزش سازمانی سپهر معین پارسایان