ساختار شرکت

دکتر گرامی

فرزاد گرامی

نایب رییس هیئت مدیره
دکتری مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت
عضو هیئت علمی دانشگاه
تخصص: مدیریت استراتژیک، هوشمندسازی کسب و کار، سرمایه گذاری و تامین مالی

دکتر میثم نصرالهی

دکتر میثم نصرالهی

عضو هیئت مدیره
دکتری مهندسی صنایع – دانشگاه تهران
تخصص: برنامه‌ریزی راهبردی، تحلیل سیستم‌ها، مدیریت زنجیره تأمین

مهندس عبدالرضا عمید

رییس هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مدیریت – دانشگاه چمران اهواز
تخصص: مدیریت راهبردی، توسعه کسب و کار، مهندسی کشاورزی