مهندس شجاعی
اطلاعات تماس
Phone: 021-987654
مزدک شجاعی
کارشناس ارشد برنامه نویسی
آموزش ها
لیسانس ، مهندسی ، دانشگاه فنی شیراز
دانشکده مدیریت شیراز ، دانشگاه امیرکبیر
مهارت ها
دروپال90
وردپرس98
کد100

کارشناس  ارشد برنامه نویسی

از طریق تماس با شرکت