علی سلیمانی‌زاده

متخصص ارشد سیستمها و راهکارهای تجارت آنلاین از شرکت راما