میثم نصرالهی

دکتری مهندسی صنایع و استاد دانشگاه، متخصص و مشاور ارشد تحلیل سیستمها و مدیر عامل انرژی معدن نصر