مدیریت مالی، مدیریت منابع و مصارف به صورت کارا و اثربخش است. هدف مدیریت مالی افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می‌باشد. یکی از موضوعات مهم و کاربردی در این بخش که در ایران کمتر بدان توجه شده موضوع قیمتگذاری انتقالی است. قیمت‌گذاری انتقالی، عبارت است از تعیین قیمت مبادله‌ای برای یک کالا یا خدمت در مواقعی که واحدهای تجاری اقدام به مبادله در داخل یک شرکت یا هلدینگ می‌نمایند. این محصول می‌تواند محصول نهایی فروخته شده به مشتریان خارج از شرکت، یا محصولات واسطه‌ای باشد. اهمیت این امر در هلدینگ نصرمعین به حدی است که شرکت سپهر معین پارسایان مسئول طراحی مدلی برای قیمتگذاری انتقالی در سطح هلدینگ نصرمعین شده است.