شرکت های پروژه محور و پیمانکاری

امروزه نقش مهم به کارگیری مدیریت منابع، بر موفقیت پروژه ها و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های شرکت ها روشن گردیده است. در این بین آن چه حائز اهمیت است به کارگیری فاکتورهای مدیریتی ای می باشد که بیشترین نقش را در موفقیت پروژه‌ها داشته اند. در نظر گرفتن این عوامل، کمک موثری به مدیران پروژه و کلیه کارکنان شرکت­های پروژه محور و پیمانکاری نموده تا بتوانند موفقیت پروژه­ها را با صرف هزینه کمتر و در زمان کوتاه تر تضمین نمایند؛ هم چنین به مدیران در تصمیم گیری جهت به انجام رساندن پروژه ها کمک می نماید. نظر به حجم انبوه فعالیت ها، مدت زمان اجرای پروژه‌ها، تسریع یا کاهش انحراف از پروژه ها، شناخت عوامل تاثیر گذار بر ایجاد تاخیر در زمان و … فرآیند جمع آوری، دسته بندی و ارائه راه حل جهت حل مشکلات در سازمان ها، با استفاده از مدیریت و جمع آوری یکپارچه اطلاعات و گزارش گیری های جامع، کمک قابل توجهی به دست اندرکاران این کسب و کارخواهد نمود.

امروزه با توجه به رویکرد اکثر شرکتهای پروژه محور به مقوله مدیریت پروژه و گرایش آنها به استفاده از استانداردهای رایج مدیریت پروژه ،ضرورت پیاده سازی نرم افزار و اجرای فرآیندهای بهینه و استاندارد، در راستای مدیریت پروژه با توجه به نوع سازمان و ماهیت پروژه های آن بیش از گذشته احساس شده و امری ضروری می باشد.