حسابداری سپهران

در سرویس انبار سپهران، بهترین امکانات و توانمندی مورد نیاز انبار داری پیاده سازی شده است.  این امکانات  بررسی سیستمهای انبار داری خوب موجود در بازار داخلی و سیستمهای مشهور خارجی و نیازمندی روز شرکت‌ها و بنگاههای کسب و کار تلفیق شده تا در کنا سایر سیستمهای عملیاتی یکپارچه شده و در قالب چند شرکتی و ارائه در بستر سرویس ابری آماده شده است.

انبار سپهران در یک نکاه

امکان تعریف مراکز نگهداری با مختصات جغرافیایی، تعریف انبار‌های موجود در هر مرکز نگهداری، تعریف گیت‌های ورود و خروچ کالا در هر مرکز نگهداری در بخش اطلاعات پایه از امکانات پایه‌ای انبار سپهران است. شما می‌توانید نوع انبار از لحاظ فیزکی مانند سرپوشیده، باز و همچنین مدیریت بخشهای داخلی انبار را در این نرم افزار انجام دهید.

قابلیت تعریف ویژگی کالا، تعریف عامل کنترل موجودی تا چندین سطح   برای هر کالای خود را انجام دهید و اسناد انبار خود را با استفاده از مدیریت الگوهای اسناد انبار مدیریت کنید.

لیست ویژگیهای انبار سپهران:

  • پشتیبانی از شرکتهای هولدینگ و شرکتهای چند شعبه‌ای
  • پشتیبانی از تعریف مراکز نگهداری با مختصات جغرافیایی روش نقشه ( گوگل مپ)
  • ابزار تولید کد با استغاده از الگوی کدینگ اختصاصی شرکت.